Regulamentul Oficial al campaniei Promoționale „Momente împreună cu Oral-B în Dona!”

Dona01/11/2021
 1. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1 Campania promotionalaMomente impreuna cu Oral-B in Dona, denumită în continuare „Campania” este organizată şi desfăşurată de S.C. New View S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Foişorului nr. 122-124, sc. A, etj 3, ap. 21, sector 3, punctul de lucru, Str Olari, 12 B, sector 2, având C.U.I. J40/1508/2007, RO 20803268, nr. de telefon: 031.103.80.63, reprezentată prin Georgiana Celea, în calitate de Administrator (denumita in continuare Organizatorul). Campania se desfăşoară în beneficiul Procter&Gamble Distribution SRL, cu sediul social în Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei 9-9A, avand C.U.I. J40/11908/2005, RO 17756999 (denumită în continuare „P&G).

1.2 Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul oficial”).

1.3 Regulamentul oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei, prin afisarea acestuia pe site-ul https://ro.pg.com/regulamente/ precum şi prin solicitare scrisă la adresa str. Olari, nr.12B, sector 2, Bucureşti.

1.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea şi/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute la art. 1, alin. (3).

1.5 Orice informaţie suplimentară referitoare la Campanie poate fi cerută prin apel telefonic la numărul 0785218936, de luni până vineri, în intervalul orar 09:30 – 18:00 (cu excepţia zilelor libere legale şi a sărbatorilor legale) sau prin transmiterea unui email la adresa de e-mail a Organizatorului şi anume: promo@newview.ro.

 1. SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, în reteaua de farmacii Dona de pe teritorul Romaniei, asa cum au fost ele descrise si in Anexa 1 a prezentului regulament (denumite in continuare „Magazinele Participante).

3.2 Campania se desfasoara in perioada 01.11-31.12.2021 în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, disponibil gratuit pe https://ro.pg.com/regulamente/. În situaţia în care Organizatorul decide să scurteze/să prelungească această campanie, acest fapt va fi adus la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute la art. 1, alin. (3).

 1. SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1 Produsele participante la aceasta Campanie sunt următoarele produse Procter & Gamble comercializate în Magazinele Participante la campanie:

 • Oral-B produse pentru copii (pasta de diniti, periute de dinti manual sau electrice, rezerve pentru periutele de dinti electrice), indiferent de sortiment sau de marimea ambalajului

4.2  Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu  nicio  circumstanta  care  ar  putea  eventual  conduce  publicul  la  concluzia  actualitatii  ori continuarii Campaniei.

4.3  Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent.

 1. SECTIUNEA 5. DREPTUL DE INSCRIERE

5.1  Campania este adresata tuturor persoanelor fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul in Romania, cu capacitate de exercitiu deplina, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare individual „Participant” si colectiv „Participanti”).

5.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

5.3  Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

 • Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;
 • Persoane juridice care au ca reprezentati legali/ angajati persoane din urmatoarele categorii:
 1. a) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
 2. b) Angajati ai agentiilor sau reprezentanti legali/angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
 3. c) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia reprezentantilor legali/angajatilor mentionati la punctele (a) si (b) de mai sus.

5.4 Organizatorul îşi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3.

 1. SECTIUNEA 6. REGULAMENTUL CAMPANIEI

6.1 Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalităţi:

 1. Online pe adresa https://ro.pg.com/regulamente/ ;
 2. In urma unei solicitări scrise, trimise la sediul Organizatorului, menţionat la Sectiunea 1 de mai sus;
 3. In mod gratuit, în magazinul participant la campanie, în perioada campaniei;

6.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate şi completate în conformitate cu prevederile Regulamentului.

6.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau completa Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta şi/sau întrerupe desfăşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a Participanţilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fără drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoştinţă Paticipanţilor cuprinzând şi motivele aferente, prin aceeaşi modalitate ca şi Regulamentul, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui Act Adiţional, ce va face parte integranta din Regulament. Orice Act Aditional la Regulament va fi autentificat de un notar public,

6.4 Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la cunoaşterea ori necunoaşterea Regulamentului şi a modificărilor acestuia de către Participanţi, cât timp cât acestea au fost puse la dispoziţia Participantilor.

6.5 Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei şi nici repararea unui potenţial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a campaniei.

6.6 Participarea la Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a Regulamentului.

VII. SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

Art. 7-Mecanismul Campaniei

(1) Pentru a se înscrie în Campanie, Participanţii trebuie să urmeze paşii următori:

 1. a) Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
 2. b) Să achiziţioneze din Magazinele Participante la campanie Produse Participante la campanie în valoare de cel puţin 35 RON TVA inclus, în orice combinaţie şi formă de comercializare (single sau multi pack), în Perioada campaniei, pe acelasi bon;
 3. c) In momentul achiziţionării Produselor participante la campanie în valoare de cel puţin 35 RON persoana de la casa de marcat îi va oferi Participantului la campanie un premiu constând într-o cana cu Frozen sau Star wars ;
 4. c) O persoană poate câştiga mai multe premii la Campanie dar nu mai mult de 5 premii pe zi daca participa cu mai multe bonuri, atâta timp cât fiecare bon respectă condiţia de a conţine Produse participante în valoare de cel puţin 35 RON TVA inclus.

VIII. SECTIUNEA 8.  PREMIILE CAMPANIEI

8.1   In cadrul Campaniei vor fi acordate ca si premii 2040 de cani personalizate cu Frozen sau Star Wars cu o valoare totala  estimata  de  32100.00 RON TVA inclus.

Premiu Cantitate Valoare Unitara RON (fara TVA) Valoare Unitara RON  (cu TVA) Valoare Totala RON  (cu TVA  inclus)
Cana personalizata Frozen 1070 RON 12.61 RON 15.00 RON 16,050.00
Cana personalizata Star Wars 1070 RON 12.61 RON 15.00 RON 16,050.00
TOTAL 2140     RON 32,100.00

 

8.2 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani  sau  inlocuirea  acestora  cu  alte  bunuri  si  nici  nu  pot  solicita  schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

8.3 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia chestuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a produselor). Nu se poate acorda contravaloarea in bani a premiilor castigate in cadrul prezentei campanii, respectiv nu se pot schimba premiilor oferite in cadrul prezentei Campanii.

 1. SECTIUNEA 9 – DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

9.1 Premiile Campaniei se vor acorda la casele de marcat din cadrul farmaciilor participante la campanie in momentul achizitionarii Produselor participante la campanie in valoare de cel putin 35 RON.

9.2 Premiile se acorda in limita stocului disponibil. In cazul in care premiile se vor epuiza inainte de data de sfarsit a campaniei, campania va inceta in farmacia respectiva, Participantii urmand a fi anuntati la casele de marcat ale farmaciilor participante la campanie inainte de achizitionarea ofertei.

 1. SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

 

10.1  Organizatorul se obliga sa calculeze,  sa retina,  sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

10.2   Participantilor  la  Campanie  nu  le  sunt  impuse  nici  un  fel  de  cheltuieli  directe  sau  indirecte suplimentare,  cu  exceptia  cheltuielilor  normale  de  desfasurare  a  Campaniei  (contravaloarea Produselor Participante, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

 1. SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII

11.1  Organizatorul  este  indreptatit  sa  ia  toate  masurile  necesare  in  caz  de  tentativa  de  frauda  a  sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si  a  Organizatorului  si/  sau  P&G.  Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

11.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia       Organizatorului este definitiva.

11.3  Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • Cazurile in care Participantul nu respecta conditiile de participare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • Situatiile in care Participantii achizitioneaza in perioada Campaniei alte produse decat Produsele Participante.
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 • Organizatorul nu  va  fi  responsabil  pentru  intarzierile  in  livrarea/  inmanarea  premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 • Organizatorul nu va fi facut responsabil de starea premiului ulterior inmanarii acestuia catre castigator si semnarii procesului verbal de predare-primire premiu. Organizatorul se face responsabil de premiu doar pana in momentul predarii lui catre castigator.

11.4  Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

XII. SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1 In cadrul acestei campanii NU se vor colecta date cu caracter personal. 

XIII. SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA  MAJORA

13.1  Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment  ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

– Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

13.2  Campania  mai  poate  inceta  inainte  de  implinirea  perioadei  stabilite  ori  poate  fi  suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

XIV. SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII

14.1  Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 0785218936, prin email la adresa promo@newview.ro  sau prin posta la adresa NEW VIEW S.R.L, Bucuresti, strada Olari 12B, sector 2, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor validati. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.  Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

14.2  Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.


Aboneaza-te la Newsletter