Regulament Oficial campanie Decoratiune Craciun 2022

Dona01/12/2022

Regulamentul oficial al campaniei „Decoratiune Craciun 2022”

Sectiunea 1. Organizatorul si regulamentul oficial al Campaniei Promotionale

1.1. Organizatorul campaniei promotionale “Decoratiune Craciun 2022”este S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., o societate romana pe actiuni, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/5308/1992, cod unic de inregistrare RO3596251, cu sediul social in Calea Serban Voda nr. 282, bloc 3B, parter, ap. 36, sector 4, Bucuresti, Romania, avand adresa de corespondenta in Bucuresti, Str. Preciziei nr. 20, etaj 2, sector 6, legal reprezentata de domnul Rares Marculet – Administrator.

1.2. Campania promotionala “ Decoratiune Craciun 2022” (numita in prezentul regulament “Campania”), se va desfasura in perioada 01 – 31.12.2022 in toate farmaciile Dona si farmaciile partenere mentionate in Anexa 1 la Regulament, pe perioada aferenta mentionata in aceeasi Anexa 1, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Farmaciile in care se va desfasura Campania sunt farmaciile Dona detinute de S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A, precum si farmaciile care activeaza sub denumirea de “Farmacia DONA”, detinute de societati francizate (mentionate in Anexa 1). Lista completa a farmaciilor partenere care activeaza sub denumirea de “Farmacia Dona, detinute de societati francizate” incluse in Campanie este mentionata in Anexa 1.
1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul si/sau de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, de a opri Campania in orice moment al acesteia si/sau de a schimba regulile de participare, dar nu inainte de a anunta publicul in mod oficial, cu cel putin 24 de ore inainte de intrarea in vigoare, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, in farmaciile DONA si farmaciile partenere mentionate in Anexa 1.
Sectiunea 2. Conditii de participare la Campanie

2.1. Poate participa la Campanie orice persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu varsta de cel putin 18 ani impliniti pana la data participarii la Campanie, care efectueaza o achizitie in valoare de cel putin 50 lei, TVA inclus, per bon fiscal, utilizand unul din cardurile de fidelitate DONA, cu exceptia angajatilor Organizatorului in organizarea si/sau desfasurarea Campaniei, precum nici copiii, parintii si/sau sotul /sotia acestora. Pentru participarea la Campanie, persoana fizica care efectueaza achizitia trebuie sa se asigure ca acel card de fidelitate DONA pe care il detine si pe care il utilizeaza la efectuarea achizitiei este valabil. Participantul este singurul raspunzator pentru corectitudinea datelor de contact furnizate (nume, prenume, numar de telefon, email – daca detine) in baza de date cu posesorii de carduri ai Farmaciilor Dona.

2.2. Pentru participare este necesara achizitia oricaror produse, in valoare de cel putin 50 lei, TVA inclus, nu participa la campanie bonurile rezultate in urma ridicarii unei retete compensate, din Farmaciile Dona si farmaciile partenere mentionate in Anexa 1, pe bon fiscal. Valoarea de cel putin 50 lei, TVA inclus, este valoarea rezultata dupa aplicarea tuturor discounturilor aplicabile (inclusiv cea acordata in baza cardului de fidelitate DONA).

2.3. Participarea la aceasta Campanie implica acceptarea prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

2.4. Avand in vedere ca premiul se acorda pe loc, inainte de inceperea Campaniei si dupa incetarea perioadei Campaniei, indeplinirea conditiilor mentionate in Regulament nu mai confera dreptul de a participa la Campanie ori de a solicita premiul.

2.5. Dreptul de participare si dreptul de proprietate asupra premiului apartin in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

Participantul se va inscrie la prezenta Campanie luand la cunostinta conditiile mai sus mentionate.

Sectiunea 3. Mecanismul Campaniei

3.1. Clientii care doresc sa participe la Campanie trebuie:
(i). sa-si utilizeze propriul Card de Fidelitate Farmaciile DONA la achizitionarea in perioada 01 – 31.12.2022 a oricaror produse comercializate in Farmaciile DONA. Cardul de Fidelitate Farmaciile DONA detinut de participant trebuie sa fie valid.
(ii). sa realizeze cel putin o achizitie folosind propriul Card de Fidelitate Farmaciile DONA, pentru efectuarea unei achizitii in valoare de cel putin 50 lei, TVA inclus, per bon fiscal, nu participa la campanie bonurile rezultate in urma ridicarii unei retete compensate, din toate Farmaciile Dona si farmaciile partenere mentionate in Anexa 1 la Regulament.
(iii). sa respecte prevederile prezentului Regulament pentru participarea la Campanie.

3.2. Organizatorul va acorda un singur premiu, indiferent de valoarea individuala sau cumulata a bunurilor incluse pe respectivul bon fiscal. In cazul in care indeplinesc conditiile mentionate, participantii la Campanie vor avea acces la premiul oferit, ce va fi acordat in limita stocului disponibil. Premiile se vor alege de catre fiecare participant din stocul de cadouri existent la data in care a fost facuta achizitia, daca va fi cazul mai multor variante de premii din care participantii sa poata alege in aceeasi perioada. Premiile sunt atribuite in limita stocului existent, astfel cum este prevazut in Anexa nr. 1.

Sectiunea 4. Acordarea premiului

4.1. Participantii care intrunesc toate conditiile prevazute in Regulament primesc cadoul pe loc, in Farmaciile Dona si farmaciile partenere mentionate in Anexa nr. 1, cu conditia existentei de cadouri in stoc. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta aceasta campanie anterior datei mentionate la art. 1.2. in ipoteza epuizarii stocului de premii inainte de data finalizarii Campaniei.

4.2. O data ales, premiul nu mai poate fi inlocuit cu altul. Nu se recunoaste dreptul participantului care indeplineste conditiile prezentului Regulament de a opta pentru alte produse ori contravaloarea in bani a premiului. Neridicarea premiului la momentul achizitiei are ca efect pierderea dreptului participantului, care intruneste conditiile prevazute in prezentul Regulament, de a solicita la un moment ulterior acordarea premiului.

Sectiunea 5. Litigii

In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente.

Sectiunea 6. Incetarea Campaniei

Prezenta Campanie inceteaza la momentul expirarii perioadei sale de desfasurare, daca nu a intervenit prelungirea sa ori daca Organizatorul si-a exercitat dreptul de a inceta in orice moment valabilitatea Campaniei, cu respectarea conditiei de a face public acest lucru cu 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.
Prezenta Campanie poate inceta inainte de termenul prevazut la art. 1.2 in cazul: (i). aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie, respectiv (ii). in ipoteza epuizarii stocului de premii anterior datei limita a Campaniei.
Nota: Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie.

Sectiunea 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

7.1. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( in continuare, „GDPR”), ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și orice alte prevederi legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

7.2. În scopul participării în cadrul prezentei Campanii, astfel cum a fost descrisă în cuprinsul secțiunii nr. 3, ,,Mecanismul campaniei”, organizatorul prelucrează strict datele cu caracter personal asociate cardului de fidelitate, așa cum se menționează și în art. 4.2., în conformitate cu prevederile Regulamentului programului de fidelizare ,,Cardul de fidelitate Farmaciile DONA”. Potrivit GDPR, „date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică sau identificabilă” iar „prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea”.
7.3. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit confirmarea faptului că datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, că datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresata Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile legale aplicabile. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie poate contacta responsabilul cu protecţia datelor al Organizatorului la adresa de e-mail: dpo@farmaciiledona.ro / la adresa din Bd. Preciziei nr. 20, camera 1, etaj 2, sector 6, Bucureşti.

Sectiunea 8. Regulamentul Oficial al Campaniei

Regulamentul Oficial al acestei campanii este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe toata durata promotiei in toate Farmaciile Dona si farmaciile partenere mentionate in Anexa nr. 1.

Sectiunea 9. Incetarea Campaniei

9.1. Prezenta Campanie inceteaza la momentul expirarii perioadei pentru care a fost organizata, astfel cum este mentionat la art. 1.2, daca nu a intervenit prelungirea sa, ori daca Organizatorul nu si-a exercitat dreptul de a inceta in orice moment valabilitatea Campaniei, cu respectarea conditiei de a face public acest lucru cu 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.

9.2. Distinct de cauzele de incetare prevazute anterior, Campania mai poate inceta pe durata perioadei mentionate la art. 1.2. si in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora (definita conform art. 10.1) sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

Sectiunea 10. Forta majora

10.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaiele, incendii, inundatii, greve si blocaje, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

10.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 C.Civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, va comunica participantilor la Campanie in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

Reprezentant legal,

S.C. SIEPCOFAR S.A.
Reprezentata prin Presedintele Consiliului de Administratie,
Rares Marculet

 

 

 

 

Anexa nr. 1

la Regulamentul Campaniei “Decoratiune Craciun 2022”

 

Organizatorul campaniei promotionale “Decoratiune Craciun 2022” („Campania”), S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., o societate romana pe actiuni, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/5308/1992, cod unic de inregistrare  RO3596251, cu sediul social in Calea Serban Voda nr. 282, bloc 3B, parter, ap. 36, sector 4, Bucuresti, Romania, avand adresa de corespondenta in Bucuresti, Str.Preciziei nr.20, etaj 2, sector 6, legal reprezentata de dl Rares Marculet – Administrator, am hotarat incheierea prezentei anexe la Regulamentul Campaniei:

Art. 1. Informatii privitoare la premiile oferite in cadrul Campaniei:

Campania promotionala “Decoratiune Craciun 2022” se  va desfasura in toate farmaciile Dona si farmaciile partenere mentionate in prezenta anexa, in conditiile Regulamentului, specificate mai jos:

  1. Locul desfasurarii Campaniei promotionale: toate farmaciile DONA si farmaciile partenere mentionate in lista de la art. 2 de mai jos;

 

  1. Perioada derularii Campaniei: 01 – 31.12.2022, in limita stocului de premii disponibile;

 

  1. Numar de premii: 012 (saizeci de mii doisprezece);

 

 

  1. Valoarea totala a premiilor: 52.587 lei fara TVA (cincizeci si doua de mii cinci sute optzeci si sapte de lei).

 

  1. Descrierea premiilor (cadourilor) Campaniei:

 

Denumire produs si gramaj Cantitate (buc) Perioada in care vor fi disponibile in Campanie
Decoratiune Craciun 2022 60.012 01 – 31.12.2022

Art. 2. Lista farmaciilor participante la Campanie:

 

2.1. Toate punctele de lucru – farmaciile Dona

Locatie Judet Oras Adresa
1 Decembrie Bucuresti sector 3 B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Bl. U6
1 Mai Bucuresti sector 1 B-dul Ion Mihalache, Nr. 45, Bl. 16B+C
16 Februarie Bucuresti sector 1 Almas, Nr. 2-8
Alba Iulia 1 Alba Alba Iulia B-dul Revolutiei 1989, Nr. 47B
Alba Iulia 2 Alba Alba Iulia B-dul Revolutiei 1989, Nr. 25B
Alexandria 1 (oras) Teleorman Alexandria Bucuresti, Nr. 75, Bl. 711b
Alexandria 2 (oras) Teleorman Alexandria Dunarii, Nr. 126A, Bl. F6
Alexandria 3 (oras) Teleorman Alexandria Mihaita Filipescu, Nr. 26
Alexandriei 2 (Bucuresti) Bucuresti sector 5 Sos. Alexandriei, Nr. 8, Bl. L3
Aniela Bucuresti sector 4 Str. Nitu Vasile Sergent, Nr. 1, Ap. Unitatea i
Aparatorii Patriei Bucuresti sector 4 Sos. Berceni, Nr. 43, Bl. 109
Arad 1 Arad Arad Piata Spitalului, Nr. 1A, Ap. 29
Arad 2 Arad Arad Calea Aurel Vlaicu, Nr. 138 – 140
Arad 3 Arad Arad Crisan, Nr. 1, Sc. A
Arad 4 Arad Arad Gh Baritiu, Nr. 22, Ap. 9A1
Arad 5 Arad Arad Borsec, Nr. 4, Bl. 512, Ap. 25/B/2
Avrig 1 Sibiu Avrig Closca, Nr. 25B
Bacau 1 Bacau Bacau Calea Marasesti, Nr. 90Bis
Bacau 2 Bacau Bacau Calea Marasesti, Nr. 171
Bacau 3 Bacau Bacau Nicolae Balcescu, Nr. 1
Bacau 5 Bacau Bacau Republicii, Nr. 11, Bl. B
Baia Mare 1 Maramures Baia Mare B-dul Bucuresti, Nr. 36, Bl. B2/64, Sc. Spatiu Com, Ap. Parter
Baia Mare 2 Maramures Baia Mare Iza, Nr. 1/A
Baia Mare 4 Maramures Baia Mare Vasile Alexandri, Nr. 91A
Baia Mare 5 Maramures Baia Mare Traian, Nr. 17
Baia Sprie 1 Maramures Baia Sprie Gutinului, Nr. 1, Ap. 1
Barlad Vaslui Barlad Republicii, Nr. 181
Basarabiei Bucuresti sector 2 B-dul Basarabia, Nr. 57
Basarabiei 2 Bucuresti sector 2 B-dul Basarabia, Nr. 118, Bl. L13, Sc. C, Ap. 0
Bistrita 1 Bistrita Nasaud Bistrita General Grigore Balan, Nr. 39
Botosani 1 Botosani Botosani Calea Nationala, Nr. 105A
Botosani 2 Botosani Botosani Piata Centrala – Platou A
Botosani 3 Botosani Botosani Cuza Voda, Nr. 14, Ap. Parter
Bragadiru Ilfov Bragadiru Sos. Alexandriei, Nr. 233
Braila 1 Braila Braila Dorobanti, Nr. 311, Ap. Spatiu com
Braila 2 Braila Braila Calea Calarasilor, Nr. 125
Braila 3 Braila Braila Scolilor, Nr. 96, Bl. AB1, Sc. 4, Ap. 68
Braila 4 Braila Braila Calea Galati, Nr. 80, Bl. E
Braila 5 Braila Braila Calea Galati, Nr. 331, Bl. 5
Braila 6 Braila Braila Calea Calarasilor, Nr. 58B
Brancoveanu 2 Bucuresti sector 4 C-tin Brancoveanu, Nr. 116, Bl. M II/3
Brasov 1 Brasov Brasov 13 decembrie, Nr. 117
Brasov 2 Brasov Brasov Bd. Griviteti, Nr. 55, Sc. Parter
Brasov 3 Brasov Brasov 15 Noiembrie, Nr. 43
Brasov 4 Brasov Brasov B-dul Saturn, Nr. 32
Brasov 5 Brasov Brasov Spicului, Nr. 7
Brasov 6 Brasov Brasov Oltet, Nr. 16
Bucurestii Noi Bucuresti sector 1 B-dul Bucurestii Noi, Nr. 62
Buzau 1 Buzau Buzau Unirii – Centru, Bl. B1, Sc. C
Buzau 2 Buzau Buzau B-dul Unirii – Sud, Nr. P10
Buzau 4 Buzau Buzau Unirii, Bl. E3
Calarasi Calarasi Calarasi Stirbei Voda, Nr. 6, Bl. M2(C1), Ap. 7
Calarasi 2 Calarasi Calarasi Prelungirea Bucuresti, Nr. 4
Camil Ressu 2 Bucuresti sector 3 B-dul Camill Ressu, Nr. 4, Bl. 5
Campia Turzii Cluj Campia Turzii Laminoristilor, Nr. 19
Campina Prahova Campina B-dul Carol I, Nr. 66, Bl. 17C
Campulung Muscel Arges Campulung Muscel Republicii, Nr. 43
Campulung Muscel 2 Arges Campulung Muscel Ion C Bratianu, Nr. 54B
Caracal 1 Olt Caracal Plevnei, Nr. 35
Cehu Silvaniei Salaj Cehu Silvaniei Piata Trandafirilor, Nr. 44
Chibrit Bucuresti sector 1 B-dul ion Mihalache, Nr. 168D
Chitila Ilfov Chitila Sos. Banatului, Nr. 14, Bl. B9
Cisnadie 1 Sibiu Cisnadie Piata Revolutiei, Nr. 3
Cluj 1 Cluj Cluj-Napoca Padin, Nr. 20-22
Cluj 2 Cluj Cluj-Napoca Piata Mihai Viteazul, Nr. 17
Cluj 5 Cluj Cluj-Napoca Piata Cipariu, Nr. 3, Ap. 3
Cluj 6 Cluj Cluj-Napoca Iona Mester, Nr. 5, Sc. 3, Ap. 78
Cluj 7 Cluj Cluj-Napoca Louis Pasteur, Nr. 79, Ap. 51
Cluj 8 Cluj Cluj-Napoca Regele Ferdinand, Nr. 18
Constanta 1 Constanta Constanta B-dul Mamaia, Nr. 90, Bl. BI6
Constanta 2 Constanta Constanta Adamclisi, Nr. 6
Constanta 3 Constanta Constanta B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 98, Bl. AV1
Constanta 4 Constanta Constanta B-dul Tomis
Constanta 7 Constanta Constanta Brizei, Nr. 22A
Constanta 8 Constanta Constanta Titus Budac, Nr. 4
Constanta 9 Constanta Constanta Cismelei, Nr. 8, Bl. B6
Coposu Bucuresti sector 3 B-dul Corneliu Coposu, Nr. 3-5, Bl. 101
Craiova 1 Dolj Craiova Fratii Golesti, Nr. 1
Craiova 2 Dolj Craiova Aleea Hortensiei, Nr. 4
Craiova 3 Dolj Craiova Tabaci, Nr. 2
Craiova 4 Dolj Craiova 1 Decembrie 1918, Nr. 27
Craiova 6 Dolj Craiova Caracal, Nr. 95
Dej 1 Cluj Dej Regina Maria, Nr. 21, Bl. 1, Sc. C, Ap. 1
Dej 2 Cluj Dej Unirii, Nr. 1
Delfinului Bucuresti sector 2 Sos. Pantelimon, Nr. 245, Bl. 51
Deta Timis Deta Victoriei, Nr. 8, Ap. 1 si 1/2
Deva 1 Hunedoara Deva B-dul 22 Decembrie
Deva 2 Hunedoara Deva Decebal, Bl. 23, Ap. 0
Deva 3 Hunedoara Deva Mihai Eminescu, Nr. 105, Bl. 1, Sc. A, Ap. 1
Doamna Ghica Bucuresti sector 2 Sos. Colentina, Nr. 53
Domenii 2 Bucuresti sector 1 B-dul Ion Mihalache, Nr. 201, Ap. FN
Dragasani Valcea Dragasani Gib Mihaescu, Nr. 10, Bl. 90
Dristor Bucuresti sector 3 Dristor, Nr. 81-88, Bl. 13
Eroii Revolutiei Bucuresti sector 4 Sos. Oltenitei, Nr. 12, Bl. D2
Fagaras Brasov Fagaras Tabacari, Nr. 6, Bl. 4
Fagaras 2 Brasov Fagaras Mihai Eminescu, Nr. 16
Fetesti 1 Ialomita Fetesti Calarasi, Nr. 561A
Fetesti 2 Ialomita Fetesti Calarasi
Floreasca Bucuresti sector 1 Calea Floreasca, Nr. 118-122
Focsani 1 Vrancea Focsani Piata Independentei ( Piata Moldovei), Nr. 1, Bl. 89, Sc. 2
Focsani 2 Vrancea Focsani B-dul Unirii, Nr. 33, Bl. 33
Focsani 3 Vrancea Focsani Cuza Voda, Nr. 1
Focsani 4 Vrancea Focsani Piata Moldovei, Nr. 4
Fundeni Bucuresti sector 2 Sos. Fundeni, Nr. 145
Fundeni 2 Bucuresti sector 2 Sportului, Nr. 26-28, Sc. 2
Galati 1 Galati Galati Brailei, Nr. 2
Galati 2 Galati Galati Siderurgistilor, Nr. 38, Bl. M2B
Galati 3 Galati Galati Nicolae Balcescu., Nr. 1
Galati 4 Galati Galati Brailei, Nr. 242, Bl. F2, Sc. 1
Galati 5 Galati Galati Traian Vuia, Nr. 8A
Galati 6 Galati Galati Brandusa
Galati 7 Galati Galati Brailei, Nr. 198, Bl. B4, Sc. 1, Ap. Spatiu com
Gheorgheni 1 Harghita Gheorgheni Piata Libertatii, Nr. 15
Gherla 1 Cluj Gherla Dragos Voda, Nr. 2
Giurgiu 1 – Comertului Giurgiu Giurgiu Prof. Nicolae Droc Barcianu, Nr. 32, Sc. A
Giurgiu 2 Giurgiu Giurgiu Gheorghe Doja, Nr. 42
Giurgiu 3 Giurgiu Giurgiu B-dul Mihai Viteazu, Nr. 208, Sc. C
Giurgiu 4 Giurgiu Giurgiu B-dul Bucuresti, Bl. 61/2D, Ap. 2
Giurgiului Bucuresti sector 4 Sos. Giurgiului, Nr. 123
Hala Traian Bucuresti sector 3 Calea Calarasilor, Nr. 116-122
Hatmanu Arbore Bucuresti sector 1 Hatmanu Arbore, Nr. 15-19
Huedin Cluj Huedin Piata Victoriei, Nr. 5
Hunedoara 1 Hunedoara Hunedoara Geroge Enescu, Nr. 9
Hunedoara 2 Hunedoara Hunedoara B-dul Dacia, Bl. B1
Hunedoara 3 Hunedoara Hunedoara Bicaz, Nr. 2A
Hunedoara 4 Hunedoara Hunedoara George Enescu, Nr. 6
Husi Vaslui Husi B-dul 1 Mai, Bl. L20, Sc. C
Iasi 1 – Dacia 62 Iasi Iasi B-dul Dacia, Nr. 30, Bl. SC7
Iasi 10 200 Iasi Iasi B-dul Nicolae Iorga, Nr. 59, Bl. E5, Sc. B
Iasi 11 291 Iasi Iasi B-dul Dacia, Nr. 2
Iasi 12 350 Iasi Iasi B-dul Copou, Nr. 48
Iasi 13 240 Iasi Iasi Pantelimon Halipa, Nr. E4A
Iasi 14  – Pacurari 341 Iasi Iasi Sos. Pacurari, Nr. 1, Bl. 540, Sc. Tronson 1
Iasi 15 264 Iasi Iasi Sos. Nicolina, Nr. 7, Bl. 930
Iasi 16 463 Iasi Iasi Strada Henri Mathias Berthlot, Nr. 4
Iasi 2 – Hanciuc 92 Iasi Iasi Vasile Lupu, Nr. 82A, Bl. 356, Sc. A-B
Iasi 3 – Pacurari 68 Iasi Iasi Sos. Pacurari, nr. 37, bl. 543B
Iasi 4 – Nicolae Iorga 69 Iasi Iasi B-dul Nicolae Iorga, Nr. 40
Iasi 5 – Mircea cel Batran 326 Iasi Iasi Mircea cel Batran, Nr. A1
Iasi 6 – Unirii 137 Iasi Iasi Piata Unirii, Nr. 2, Sc. A
Iasi 7 – Podu Ros 97 Iasi Iasi Sos. Nationala, nr. 198, bl. B
Iasi 8 – Alexandru Cel Bun 114 Iasi Iasi B-dul Alexandru cel Bun, Nr. 7-9, Bl. D1
Iasi 9 – Ion Creanga 118 Iasi Iasi Ion Creanga, Nr. 18
Iriceanu Bucuresti sector 4 Ion Iriceanu, Nr. 4A
Izvorul Rece Bucuresti sector 4 Izvorul Rece, Nr. 1
L.Rebreanu Bucuresti sector 3 Liviu Rebreanu, Nr. 13A, Bl. N20
Lugoj 1 Timis Lugoj Alexandru Mocioni, Nr. 4
Luica Bucuresti sector 4 Sos. Giurgiului, Nr. 131, Bl. 1
Lupeni Hunedoara Lupeni Aleea Narciselor, Nr. 8
Magheru Bucuresti sector 1 B-dul Magheru, Nr. 32-36
Marasesti Vrancea Marasesti Republicii, Nr. 4, Bl. 1
Margeanului Bucuresti sector 5 Margeanului, Nr. 20
Medgidia Constanta Medgidia Ion Creanga, Nr. 18c
Medias Sibiu Medias IC Bratianu, Nr. 2
Miercurea Ciuc 1 Harghita Miercurea-Ciuc Harghita, Nr. 2
Miercurea Ciuc 2 Harghita Miercurea-Ciuc Kossuth Lajos, Nr. 12
Miercurea Ciuc 3 Harghita Miercurea-Ciuc Nicolae Balcescu, Nr. 11
Miercurea Ciuc 4 Harghita Miercurea-Ciuc Fratiei, Nr. 3, Sc. B, Ap. U
Mioveni 1 Arges Mioveni B-dul Dacia, Bl. D1, Sc. 5
Mioveni 2 Arges Mioveni B-dul Dacia, Bl. P1
Moghioros Bucuresti sector 6 Drumul Taberei, Nr. 44
Moinesti Bacau Moinesti Tudor Vladimirescu, Nr. 79, Bl. C2, Sc. CD
Nasaud Bucuresti sector 5 Nasaud, Nr. 97
Navodari 1 Constanta Navodari Midiei, Nr. 2
Negresti Oas Satu Mare Negresti-Oas Victoriei, Bl. 35
Nitu Vasile Bucuresti sector 4 SG. Nitu Vasile, Nr. 50-54
Norilor Bucuresti sector 4 Constantin Radulescu Motru, Nr. 12, Bl. 27B, Sc. B
Obor Bucuresti sector 2 Sos. Colentina, Nr. 1, Bl. 34
Obregia Bucuresti sector 4 B-dul Alexandru Obregia, Nr. 31
Odorheiul Secuiesc 1 Harghita Odorheiu Secuiesc 1 Decembrie 1918, Nr. 7
Oltenitei Bucuresti sector 4 Sos. Oltenitei, nr. 240
Oradea 1 Bihor Oradea Republicii, Nr. 28A
Oradea 2 Bihor Oradea B-dul Corneliu Coposu, Nr. 31, Bl. AN11
Oradea 3 Bihor Oradea B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 4, Bl. A2
Oradea 4 Bihor Oradea B-dul Decebal, Nr. 61A, Bl. Spatiul Nr
Oradea 5 Bihor Oradea Corneliu Coposu, Nr. 15/D, Bl. AN 23
Orastie Hunedoara Orastie Pricazului, Bl. 37A, Sc. C
Orizont Bucuresti sector 6 Drumul Taberei, Nr. 18
Orsova Mehedinti Orsova Centru Civic – Complex Comercial Centru
Pajura Bucuresti sector 1 Pajurei, Nr. 7
Pascani 1 136 Iasi Pascani B-dul Stefan cel Mare si Sfant, Nr. 6, Bl. A6
Pascani 2 390 Iasi Pascani Cuza Voda, Nr. 9, Bl. D6, Sc. B si C, Ap. Spatiu Com
Petrila Hunedoara Petrila T. Vladimirescu, Bl. 36D
Petrosani 1 Hunedoara Petrosani 1 Decembrie 1918, Nr. 137
Petrosani 2 Hunedoara Petrosani Nicolae Balcescu, Bl. 5, Ap. U3
Petrosani 3 Hunedoara Petrosani Aviatorilor, Nr. 12A
Petrosani 4 Hunedoara Petrosani 1 Decembrie 1918, Bl. 80
Piata Gemeni Bucuresti sector 2 Vasile Lascar, Nr. 105
Piatra Neamt 1 Neamt Piatra Neamt B-dul Traian, Bl. S1
Piatra Neamt 2 Neamt Piatra Neamt Aleea Ulmilor, Nr. 17A
Piatra Neamt 3 Neamt Piatra Neamt Baltagului, Nr. 5
Piatra Neamt 4 Neamt Piatra Neamt Decebal, Nr. 1, Sc. A
Piatra Neamt 5 Neamt Piatra Neamt P-ta Stefan cel Mare, Nr. 16A
Pitesti 1 – Lotrului Arges Pitesti Lotrului, Nr. 1
Pitesti 10 Arges Pitesti Exercitiu
Pitesti 2 – Exercitiului Arges Pitesti Exercitiu, Bl. D15
Pitesti 3 – Gavana Arges Pitesti B-dul 1 Decembrie 1918, Bl. M6
Pitesti 4 – Prundu Arges Pitesti B-dul Petrochimistilor, Bl. B8, Sc. D
Pitesti 5 – Trivale Arges Pitesti Libertatii
Pitesti 6 Arges Pitesti Craiovei
Pitesti 7 Arges Pitesti Negru Voda
Pitesti 8 Arges Pitesti Maternitatii, Nr. 2, Bl. 4, Sc. A, Ap. 1 si 2
Pitesti 9 Arges Pitesti Piata Vasile Milea, Nr. 5
Ploiesti 1 Prahova Ploiesti B-dul Republicii, Nr. 185, Bl. 9D2
Ploiesti 2 Prahova Ploiesti Enachita Vacarescu, Nr. 1, Bl. 130 D
Ploiesti 3 Prahova Ploiesti Domnisori, Bl. 71
Ploiesti 4 Prahova Ploiesti George Cosbuc, Nr. 13
Ploiesti 5 Prahova Ploiesti Cameliei, Nr. 12
Ploiesti 6 Prahova Ploiesti Vasile Milea, Nr. 4
Ploiesti 7 Prahova Ploiesti Soldat Erou Moldoveanu Marian, Nr. Com.Auror
Popesti Leordeni Ilfov Popesti Leordeni Sos. Oltenitei, Nr. 18A
Popesti Leordeni 2 Ilfov Popesti Leordeni Str Drumul Fermei, Nr. 34, Bl. SP COM 1
Progresului Bucuresti sector 4 Sos. Giurgiului, nr. 103-107
R.Valcea 1 Valcea Ramnicu Valcea Tineretului, Nr. 9, Bl. A54
R.Valcea 2 Valcea Ramnicu Valcea Calea lui Traian, Nr. 158A, Ap. 2
R.Valcea 3 Valcea Ramnicu Valcea Tineretului, Bl. A12, Sc. C
R.Valcea 5 Valcea Ramnicu Valcea Gen Magheru, Nr. 11, Bl. G, Sc. D
R.Valcea 6 Valcea Ramnicu Valcea B-dul Nicolae Balcescu
Rahova Bucuresti sector 5 Calea Rahovei, Nr. 330-334
Ramnicu Sarat Buzau Ramnicu Sarat Brasoveni, Nr. 1
Resita Caras-Severin Resita I. L. Caragiale, Nr. 5
Resita 2 Caras-Severin Resita Republicii, Nr. 8
Resitei Bucuresti sector 4 Resita, Nr. 4
Roman 1 Neamt Roman Roman Musat, Nr. 33
Roman 2 Neamt Roman Tineretului, Bl. 15, Sc. E, Ap. Parter
Roman 3 Centru Neamt Roman Roman Musat, Bl. 21, Ap. Parter
Roman 4 Neamt Roman Roman Musat, Bl. 33, Ap. Parter
Roman 5 Neamt Roman Roman Musat, Nr. 4, Ap. Parter
Rovinari Gorj Rovinari Aleea Pietii, Nr. 11
Sacele Brasov Sacele Episcop Popeea
Salajan Bucuresti sector 3 Patulului, Nr. 2A, Bl. 27
Satu Mare 1 Satu Mare Satu Mare Piata Eroii Revolutiei, Nr. 4
Satu Mare 2 Satu Mare Satu Mare Calea Traian, Nr. 2
Satu Mare 3 Satu Mare Satu Mare Cartier Micro 15, Str. Careiului, Bl. C2-4, Ap. Unitatea n
Satu Mare 6 Satu Mare Livada Satu Mare, Nr. 3
Satu Mare 7 Satu Mare Satu Mare 1 decembrie 1918, Nr. 5
Satu Mare 8 Satu Mare Satu Mare Ravensburg, Nr. 4
Sebastian Bucuresti sector 5 Calea Ferentari, Nr. 2
Sfantu Gheorghe 1 Covasna Sfantu Gheorghe Ciucului, Nr. 1
Sfantu Gheorghe 2 Covasna Sfantu Gheorghe Grof Miko Imre, Nr. 4, Bl. 1, Sc. E, Ap. XXXV
Sibiu 1 Sibiu Sibiu Hermann Oberth, Nr. 4
Sibiu 2 Sibiu Sibiu B-dul Mihai Viteazu, Bl. 30, Ap. I/IV
Sibiu 3 Sibiu Sibiu Prometeu, Nr. 2, Ap. 1
Sibiu 4 Sibiu Sibiu Semaforului, Nr. 14
Sibiu 5 Sibiu Sibiu Bihorului, Nr. 7, Sc. C
Sighisoara Mures Sighisoara Hermann Oberth, Nr. 32, Ap. 2
Sighisoara 2 Mures Sighisoara Morii, Nr. 14-18
Siret Suceava Siret Alexandru cel Bun, Nr. 1, Ap. 2
Slatina 1 Olt Slatina B-dul Alexandru Ioan Cuza, Nr. 19B
Slatina 2 Olt Slatina Crisan, Nr. 2
Slatina 3 Olt Slatina Bd A I Cuza, Nr. 11
Slobozia 1 Ialomita Slobozia B-dul Unirii, Bl. U40, Sc. A
Suceava 1 Suceava Suceava B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 21Bis
Suceava 2 Suceava Suceava Calea Unirii
Suceava 3 Suceava Suceava B-dul George Enescu, Nr. 11A, Bl. T9A
Suceava 4 Suceava Suceava Mihai Viteazu, Nr. 56, Bl. L, Sc. D, Ap. 2-3
Suceava 5 Suceava Suceava Curtea Domneasca, Nr. 4, Bl. 7
Suceava 6 Suceava Suceava Aleea Saturn
Targoviste 1 Dambovita Targoviste Str Constantin Brancoveanu, Nr. 1, Bl. 11
Targoviste 2 Dambovita Targoviste B-dul Independentei, Nr. 8, Sc. A
Targu Frumos Iasi Targu Frumos Cuza Voda, Nr. 43A
Targu Jiu Gorj Tirgu Jiu 9 Mai, Bl. 7
Targu Jiu 2 Gorj Tirgu Jiu Unirii, Bl. 2
Tarnaveni Mures Tarnaveni Str. Victor Babes, Nr. 1
Tecuci Galati Tecuci 13 Septembrie, Nr. 1B
Teiul Doamnei Bucuresti sector 2 Teiul Doamnei, Nr. 12, Bl. 9, Ap. 0
Tg.Mures 2 Mures TG.MURES B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 180, Ap. P/I
Tg.Mures 3 Mures TG.MURES Nicolae Grigorescu, Nr. 25/A
Tg.Mures 4 Mures TG.MURES B-dul 22 Decembrie 1989, Nr. 15
Tg.Secuiesc 1 Covasna Targu Secuiesc Curtea 22, Nr. 1
Timisoara 1 Timis Timisoara Mures, Nr. 1C
Timisoara 10 Timis Timisoara 1 Decembrie 1989, Nr. 90
Timisoara 11 Timis Timisoara Baba Dochia, Nr. 20
Timisoara 12 Timis Timisoara Maresal Alexandru Averescu, Nr. 53
Timisoara 13 Timis Timisoara Calea Martirilor, Nr. 62
Timisoara 14 Timis Timisoara Ciprian Porumbescu, Nr. 7-8, Ap. SAD1
Timisoara 15 Timis Timisoara Coriolan Brediceanu, Nr. 6A
Timisoara 17 Timis Timisoara B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 150, Bl. 15
Timisoara 18 Timis Timisoara Calea Sever Bocu, Nr. 82A, Bl. SAD, Sc. B
Timisoara 2 Timis Timisoara B-dul Regele Carol, Nr. 30
Timisoara 3 Timis Timisoara B-dul Dambovita, Nr. 51
Timisoara 4 Timis Timisoara Gheorghe Lazar, Nr. 42
Timisoara 5 Timis Timisoara Calea Sever Bocu, nr. 82
Timisoara 6 Timis Timisoara B-dul Simion Barnutiu, Nr. 79, Bl. 79
Timisoara 7 Timis Timisoara Piata Badea Cartan, Nr. 7
Timisoara 8 Timis Timisoara B-dul Victoriei, Nr. 5
Timisoara 9 Timis Timisoara Burebista, Nr. 8-14, Bl. 13, Ap. 1/A
Tineretului Bucuresti sector 4 B-dul Gheorghe Sincai, Nr. 2
Titan Bucuresti sector 3 B-dul Nicolae Grigorescu, Nr. 20
Tulcea 2 Tulcea Tulcea Isaccei, Nr. 81, Bl. U2
Tulcea 3 Tulcea Tulcea Isaccei, Nr. 57, Bl. 126
Turda 1 Cluj Turda Calea Victoriei, Nr. 100, Bl. 102
Turnu Magurele 1 Teleorman Turnu Magurele Horia, Closca si Crisan, Bl. E1
Turnu Magurele 2 Teleorman Turnu Magurele B-dul Independentei, Bl. D15/1
Turnu Severin Mehedinti Drobeta-Turnu Severin Splai Mihai Viteazu, Nr. 10, Bl. M12
Turnu Severin 2 Mehedinti Drobeta-Turnu Severin Numa Pompiliu, Nr. 10
Urziceni 1 Ialomita Urziceni Aurora, Bl. 50 Dalia, Sc. B, Ap. Spatiu Com
Uverturii 2 Bucuresti sector 6 Uverturii, Nr. 85, Bl. 014
Valea Buzaului Bucuresti sector 3 Valea Buzaului, Nr. 14, Bl. G26BlS
Vaslui 1 Vaslui Vaslui Stefan cel Mare, Nr. 94A
Vaslui 2 Vaslui Vaslui Republicii, Bl. 367, Sc. E
Vaslui 3 Vaslui Vaslui Stefan cel Mare, Nr. 104, Sc. 3
Vaslui 4 Vaslui Vaslui Traian, Bl. 279, Sc. A, Ap. SP.NR.1
Vaslui 5 Vaslui Vaslui Stefan cel Mare, Bl. 1/14, Sc. B, Ap. SP.COM 1/3
Vatra Dornei 1 Suceava Vatra Dornei Mihai Eminescu, Nr. 26
Vergului Bucuresti sector 2 Sos. Vergului, Nr. 65
Veteranilor Bucuresti sector 6 B-dul Iuliu Maniu, Nr. 78-80
Vitan Bucuresti sector 3 Calea Vitan, Nr. 199
Voluntari Ilfov Voluntari B-dul Voluntari, Nr. 72
Vulcan 1 Hunedoara Vulcan Preparatiei, Nr. 1A
Vulcan 2 Hunedoara Vulcan Mihai Viteazu, Nr. 45, Bl. 91, Ap. 1
Zalau 1 Salaj Zalau B-dul Mihai Viteazul, Bl. Perla, Sc. B, Ap. 68/B
Zalau 2 Salaj Zalau Cartie Simion Barnutiu, Nr. 44
Zalau 3 Salaj Zalau B-dul Mihai Viteazul, Bl. G-88
Zimnicea 1 Teleorman Zimnicea Cuza Voda,  Mihai Viteazu, Bl. 17B, Sc. F, Ap. Spatiu Com

 

2.2. Farmaciile partenere:

Locatie Judet Oras Adresa
Baby Farm – BF1 – Alexandru Iasi Iasi Bulevardul Alexandru cel Bun Nr. 40
Baby Farm – BF3 – C. Cartii Iasi Iasi Blvd Stefan Cel Mare si Sfant Nr. 67
Baby Farm – BF4 – MITROPOLIE Iasi Iasi Blvd Stefan Cel Mare si Sfant Nr. 10
Baby Farm – BF5 – Tatarasi  Puisor Iasi Iasi Vasile Lupu Nr. 55
Baby Farm – BF9 – Garbesti Iasi Gârbesti Principala Nr. 33
SMC Organic Farm Morarilor Bucuresti Sector 2 B-dul Basarabia Nr. 234-236
SMC Organic Farm Vergului Bucuresti Sector 2 Vergului Nr. 65
Carisa Grup CG1 Company Ilfov Voluntari Bulevardul Eroilor Nr. 13
Farma2N – CF6 – Farma 2N Teleorman Alexandria Mihaita Filipescu Nr. 1
Gedafarm – CF7 – Gedafarm Teleorman Alexandria Libertatii Nr.
Hygea – FH1- Persea Bihor Oradea Constantin Brancusi Nr. 1
Hygea – FH4 – Primula Bihor Oradea Nufarului Nr. 45
Hygea – FH6 – Argania Bihor Oradea Nufarului Nr. 76
Hygea – FH8 – Hedera Bihor Salonta Piata Libertatii Nr. 2
M&F Professional – FMF1 – Pharmacy SRL Brasov Sat Sanpetru Orizontului Nr. 2

 

 

Prezenta Anexa face parte din Regulamentul Campaniei “Decoratiune Craciun 2022”, reprezinta o precizare a Regulamentului si se completeaza cu prevederile acestuia. Pentru o informare detaliata privind conditiile, mecanismul Campaniei si modalitatea de acordare a premiilor se va consulta Regulamentul Campaniei.

 

Reprezentant legal,

 

S.C. SIEPCOFAR S.A.

Reprezentata prin Presedintele Consiliului de Administratie,

Rares Marculet

 


Aboneaza-te la Newsletter