GDPR – Informare privind prelucrarea datelor candidatilor

Dona14/05/2019

Având în vedere faptul că în cadrul procesului de recrutare dumneavoastră furnizați Grupului DONA date cu caracter personal, dorim să vă aducem la cunoștință următoarele informații:

1. DENUMIREA OPERATORULUI

Grupul DONA, cuprinzând societățile: (I) S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., (II) DONA Marketing Grup S.R.L. și (III) DONA. Logistică S.A.,

I. cu sediul social in Calea Șerban Vodă nr. 282 bloc 3 B, etaj P, (parter), ap. 36, sector 4, București, România, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5308/1992, CUI RO3596251, cont bancar nr. RO36BRDE441SV14981974410, deschis la BRD-BERCENI;

II. cu sediul social în Strada Preciziei, nr. 20, camera 1, etaj 2, Sector 6, Bucuresti, Romania, înregistrată la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/14531/2014, cod unic de identificare 33901012, cont bancar nr. RO73BRDE441SV2198711441, deschis la BRD;

III. cu sediul social în Str. Padurii, nr. 4, Chitila, jud. Ilfov, România, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/8095/2014, CUI 33358111, cont bancar nr. RO85 BRDE 441S A069 7559 4410, deschis la BRD – Agentia Berceni.

Prelucrează și validează datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de Operator, în sensul prevăzut de art. 4 pct. 7 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „RGPD”), sens la care face trimitere și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului 2016/679.

În acest sens, menționăm că datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor în cadrul DONA sunt:
Adresa de e-mail: dpo@farmaciiledona.ro | Telefon: 0731 799 097 | Adresa: Str. Preciziei nr. 20, etaj 4, București.

2. DEFINIȚII

 • Datele cu caracter personal reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.
 • Persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • Pentru mai multe definiții, a se avea în vedere art. 4 din RGPD, precum și art. 2 din Legea 190/2018.

3. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

DONA prelucrează și validează datele dumneavoastră, în calitate de candidat (denumit în continuare și “Persoană vizată”), pentru posturile deschise în cadrul organizației Operatorului în condițiile descrise, după cum urmează:

 • date personale de contact: numele, prenumele, adresa de domiciliu, reședința, data nașterii, numărul de telefon și adresa de email, naționalitatea, cetățenia, cartea de identitate sau pașaportul, cum ar fi CNP, seria și numărul CI/Pașaportului, sau alte date de identificare, în măsura în care sunt incluse în CV-ul Persoanei Vizate și/sau în orice formulare de cerere;
 • date care permit verificarea condițiilor de eligibilitate și de selecție: acte de studii (ex: diplomă de bacalaureat, diplomă de licență, diplomă de master, doctorat, etc), atestate/certificate profesionale sau atestate emise de autoritățile de reglementare, specifice postului, vizele de ședere în țară, referințe, note de interviu, evidențe/rezultatele verificărilor anterioare angajării, informații incluse în CV-ul Persoanei Vizate și/sau în orice formulare de cerere;
 • date privind examinarea profesionala: referințe, evidențe/rezultate ale verificărilor Persoanei Vizate, experiența profesională;
 • date privind remunerația și taxele și impozitele legale: evidențe privind oferta de muncă, cum ar fi, dar nelimitându-se la: detalii privind salariul oferit, bonusuri, beneficii, date privind taxele și impozitele datorate de Persoana Vizată conform legislației fiscale aplicabile;
 • date privind sănătatea: informații despre condiția medicală a Persoanei Vizate, detalii privind eventuale dizabilități sau restricții de muncă;
 • date referitoare la disciplina Persoanei Vizate la locul de muncă: informații privind eventuale comportamente ale Persoanei Vizate și/sau proceduri disciplinare în care a fost implicată;
 • date colectate din supravegherea video și control acces a căilor de acces în spațiile Operatorului, din interior.

4. SURSA DATELOR

Precizăm că DONA poate colecta datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, fie prin intermediul CV-ului depus pe adresa de email sau la secțiunea ”Cariere” de pe site, fie prin solicitări/comunicări transmise, ori de pe site-uri de recrutare sau de la societăți de recrutare care au contract cu Operatorul în vederea prestării serviciilor de recrutare, de la furnizorii de servicii de formare profesională și alți furnizori de servicii implicați în executarea contractului individual de muncă/de administrare sau de mandat, de la asociații profesionale sau de la instituții ale statului care au ca domeniu de activitate ocuparea forței de muncă.

5. SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI TEMEIUL JURIDIC

5.1. Scop:

 • Efectuarea recrutării – atât pentru adoptarea deciziei finale ale Operatorului privind angajarea Persoanei Vizate, cât și pentru întocmirea documentației de angajare.

5.2. Temei juridic:

 • Consimțământul Persoanei Vizate – dacă a fost obținut de la dumneavoastră, în vederea păstrării datelor cu caracter personal pentru recrutări ulterioare.
 • Interesul legitim al DONA – care constă în realizarea procesului de selecție și recrutare a Persoanelor Vizate, în vederea angajării, analizarea condițiilor de angajare, programarea și desfășurarea interviului de angajare.
 • Îndeplinirea obligației legale a DONA – constând în examinarea prealabilă a dreptului/permisului de muncă în România al Persoanei Vizate și în realizarea raportărilor/comunicării cu autorități ori instituții cu atribuții de control/supraveghere/monitorizare ș.a.

6. DURATA PRELUCRĂRII

În ceea ce privește durata, păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar îndeplinirii scopurilor enumerate anterior, precum și respectării duratelor prevăzute la nivel legislativ. Astfel:

 • Dacă se încheie contract de muncă – pe durata desfășurării procesului de recrutare, până la momentul angajării, dată după care datele necesare angajării vor fi păstrate în dosarul de personal al Persoanei Vizate și vor fi prelucrate în scopul executării contractului de muncă și păstrate în conformitate cu legislația aplicabilă pe durata respectivului contract, iar datele utilizate strict în scop de recrutare, precum CV-ul sau recomandările vor fi păstrate timp de 3 ani de la data depunerii;
 • Dacă nu se încheie contract de muncă și v-ați exprimat acordul în acest sens – pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării candidaturii.

7. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru început, precizăm faptul că datele prelucrate nu vor fi transferate în afara României.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite de DONA către următoarele categorii de destinatari: managementul companiei, responsabilul cu protecția datelor, departament resurse umane, autoritățile și instituțiile statului (precum ITM, autoritatea fiscală), dar și către dumneavoastră, la cerere.

8. DREPTURI

Potrivit dispozițiilor legale în materie, vă aducem la cunoștință faptul că beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul de informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal – puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către DONA, iar, în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La solicitarea dumneavoastră, DONA vă va furniza și o copie datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru orice alte copii solicitate, se poate percepe o taxă rezonabilă, bazată strict pe costurile administrative.
 • Dreptul la retragerea consimțământului – potrivit prevederilor legale menționate anterior, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal – puteți obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete.
 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal – în situațiile reglementate de art. 17 din RGPD, puteți obține ștergerea respectivelor date.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile reglementate în mod expres de art. 18 din RGPD, puteți obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Potrivit art. 4 pct. 3 din RGPD, restricționarea prelucrării semnifică faptul că DONA va marca datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date, decât cu consimțământul dumneavoastră, ori în alte cazuri expres prevăzute de lege.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – în ipotezele reglementate în mod expres de art. 20 din RGPD, puteți primi, într-un format structurat, datele pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui Operator.
 • Dreptul la opoziție – vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege. Dacă vă exercitați acest drept, DONA nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră ori în scop de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanță.
 • Dreptul de a depune plângere – în ceea ce privește modalitatea de prelucrarea a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal competentă. Potrivit Legii 102/2005, în România, autoritatea competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea celorlalte drepturi menționate anterior, vă puteți, însă, adresa către DONA cu o cerere scrisă, datată și semnată, adresată responsabilului cu protecția datelor, ale cărui date sunt precizate mai sus sau puteți completa formularul de mai jos. Cererea dumneavoastră va fi analizată și veți primi un răspuns în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării de către DONA. Dacă este necesar, vor fi solicitate datele de identificare ale solicitantului.

9. MODIFICĂRI ALE INFORMĂRII

Prezenta Informare a fost adăugată la data de 18 octombrie 2018.
Operatorul își rezervă dreptul de a revizui și actualiza oricând aceasta Informare, pentru a fi în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.


Aboneaza-te la Newsletter