Respectarea dreptului fundamental la prelucrarea datelor cu caracter personal presupune și o informare în mod corespunzător a persoanelor fizice în acest sens. Astfel că, prin prezenta Informare privind prelucrarea datelor („Informarea”) vă înștiințăm cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru început, menționăm că puteți accesa conținutul acestui site fără a furniza date cu caracter personal, însă, acolo unde sunt necesare, acestea sunt colectate prin intermediul site-ului www.farmaciiledona.ro („Site-ul”), în conformitate cu cerințele Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („RGPD”) și ale Legii 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare ale Regulamentului 2016/679.

Această Informare se adresează vizitatorilor și utilizatorilor Site-ului și se completează cu informațiile cuprinse în Politica utilizare Cookie-uri.

1. Cine prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

În cazul în care furnizați date cu caracter personal prin intermediul Site-ului, acestea sunt colectate și prelucrate de Grupul DONA, cuprinzând societățile S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., DONA Marketing Grup S.R.L. și DONA. Logistica S.A . Însă, în raporturile cu dumneavoastră, au calitatea de operatori, în sensul art. 4 pct. 7 RGPD, doar S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. persoană juridică română, având sediul social în București, Calea Șerban Vodă 282, sector 4, iar adresa de corespondență în București, Calea Văcărești, nr. 391, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5308/1982, având cod unic de înregistrare fiscală RO3596251 („S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A.”, „Noi”) și S.C. DONA MARKETING GRUP S.R.L., persoană juridică română cu sediul social și adresa de corespondență în Str. Preciziei nr. 20, camera 1, etaj 2, sector 6, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J23/483/2019, CUI 33901012 („DONA MARKETING GRUP S.R.L.”, „Noi”).

2. Cui vă puteți adresa pentru aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Pentru orice întrebare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa responsabilului pentru protecția datelor (DPO), numit la nivelul întregului grup de societăți DONA. Acesta poate fi contactat la adresa de e-mail dpo@farmaciiledona.ro, la adresa Str. Preciziei nr.20, etaj 4, departamentul de Securitatea Informației și Protecția Datelor, sector 6 București ori la numărul de telefon 0731799097.

3. Ce tip de date prelucrăm, în ce scop și cu ce temei juridic?

I. Datele prelucrate
 • Nume;
 • Prenume;
 • Email;
Scopul

Comunicarea prin intermediul Site-ului:

– pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră, adresate prin intermediul formularului de contact și serviciului de Lasă un mesaj disponibile pe Site;

– pentru a vă da posibilitatea de a lăsa comentarii pe Site.

Temeiul juridic

În temeiul consimțământului dumneavoastră, efectuăm această prelucrare în baza interesului nostru legitim de a da curs solicitărilor dumneavoastră.

Nefurnizarea datelor solicitate de S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. în acest scop (marcate ca date obligatorii) atrage imposibilitatea efectuării de comunicări prin intermediul Site-ului. Efectuăm această prelucrare în baza consimțământului pe care alegeți să îl acordați. Vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

II. Datele prelucrate
 • Nume;
 • Prenume;
 • Email;
 • Oras;
Scopul

Newsletter:

– pentru transmiterea de newsletter-e privind produsele, serviciile și activitatea Farmaciilor DONA, în situația în care optați în acest sens prin intermediul formularului de solicitare, disponibil pe Site;

Temeiul juridic

Nefurnizarea datelor solicitate în acest scop atrage imposibilitatea transmiterii de newsletter-e.

Efectuăm aceste prelucrări de date pentru îndeplinirea obligației contractuale de emiterea a cardului de fidelitate DONA pe care îl solicitați, precum și în baza consimțământului dumneavoastră pentru realizarea marketing-ului serviciilor și produselor comercializate de Farmaciile DONA, dar și în temeiul consimțământului pentru furnizarea de informații privind aderența la terapie și disponibilitatea anumitor produse.

III. Datele prelucrate
 • Nume;
 • Prenume;
 • Email;
 • Telefon;
 • Data nasterii;
 • Sex;
 • Profesie;
Scopul

Card de fidelitate DONA:

– pentru emiterea și operarea cardului de fidelitatea DONA, în situația în care optați în acest sens prin intermediul formularului de solicitare, disponibil pe Site;

– în situația în care vă dați consimțământul în acest sens, pentru realizarea marketing-ului serviciilor și produselor comercializate de Farmaciile DONA, constând în transmiterea de reclame, marketing, publicitate, activități legate de marketing și campanii de informare, discount-uri, oferte speciale, alte beneficii, transmiterea de newsletter-e, precum și realizarea de profiluri în vederea transmiterii de oferte personalizate conform preferințelor dumneavoastră pe baza istoricului de cumpărături precum și a obiceiurilor de achiziție și a datelor cu privire la starea de sănătate care pot rezulta și pot fi cunoscute din interpretarea obiceiurilor dumneavoastră de achiziție;

– pentru furnizarea de informații privind aderența la terapie și disponibilitatea anumitor produse, în situația în care există consimțământ în acest sens.

Temeiul juridic

Vă puteți retrage consimțământul acordat în oricare din scopurile menționate mai sus în orice moment.

Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Refuzul dumneavoastră de a ne furniza datele solicitate în aceste scopuri (marcate ca date obligatorii) determină imposibilitatea obținerii cardului DONA și furnizării de informații de marketing sau de informații privind aderența la terapie.

4. Cine are acces la datele dumneavoastră?

Ținem să precizăm faptul că datele prelucrate nu vor fi transferate în afara României. Iar pentru realizarea scopurilor menționate anterior, S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. și, după caz, DONA MARKETING GRUP S.R.L., în calitate de operatori de date conform mențiunilor de mai sus, vor putea transmite datele dumneavoastră cu caracter personal următorilor destinatari:

 • partenerii contractuali ai S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., cu care S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. colaborează în vederea efectuării activităților menționate mai sus;
 • partenerii contractuali ai DONA MARKETING GRUP SRL, cu care DONA MARKETING GRUP SRL colaborează în vederea efectuării activităților care o implică, menționate anterior (furnizorii de reclamă, marketing, newsletter);
 • celelalte societăți din Grupul DONA, precum și celelalte societăți francizate.
 • dumneavoastră, la cerere.

5. Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

În scop de comunicare prin intermediul Site-ului

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe o durată de 5 ani sau până la exprimarea, justificată, a dreptului la ștergerea sau restricționarea datelor sau a dreptului de opoziție.

În scop de newsletter

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate timp 5 ani sau până la exprimarea dreptului de opoziție sau retragerea consimțământului acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În scopurile aferente Cardului de fidelitate DONA

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata existenței calității de membru în Programul „Carduri de Fidelitate Farmaciile DONA” sau până la exprimarea dreptului de opoziție sau retragerea consimțământului acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Calitatea de membru în Programul „Carduri de Fidelitate Farmaciile DONA” va înceta la momentul expirării cardului DONA, care va avea loc cel mai târziu în termen de 3 ani de la ultima utilizare a cardului.

6. Care sunt drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

Potrivit dispozițiilor legale în materie, beneficiați de următoarele drepturi, care pot fi exercitate în mod individual sau cumulat:

Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal

– puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., respectiv DONA MARKETING GRUP S.R.L.;

– puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea (de ex., scopurile prelucrării și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari către care datele au fost sau vor fi dezvăluite, durata prelucrării sau criterii utilizate pentru determinarea acestei perioade, existența anumitor drepturi prevăzute de lege, sursa informațiilor, etc.);

– la solicitarea dumneavoastră, S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. sau, după caz, DONA MARKETING GRUP S.R.L., vă va furniza și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, iar pentru orice alte copii solicitate, se poate percepe o taxă rezonabilă, bazată strict pe costurile administrative.

Dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

– puteți obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal

– în situațiile reglementate de art. 17 din RGPD, puteți obține ștergerea respectivelor date.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

– în situațiile reglementate în mod expres de art. 18 din RGPD, puteți obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;

– potrivit art. 4 pct. 3 din RGPD, restricționarea prelucrării semnifică faptul că S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., respectiv DONA MARKETING GRUP S.R.L va marca datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date, decât cu consimțământul dumneavoastră, ori în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

– vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege;

– dacă vă exercitați acest drept, S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. sau, după caz, DONA MARKETING GRUP S.R.L nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră ori în scop de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanță.

Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

– în ipotezele reglementate în mod expres de art. 20 din RGPD, puteți primi, într-un format structurat, datele pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

Dreptul de a vă retrage consimțământul

– în situațiile în care există prelucrări bazate pe consimțământ, acesta poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilării

– în cazul în care S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., respectiv DONA MARKETING GRUP S.R.L., ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii vă afectează în mod semnificativ, puteți:

(i) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare;

(ii) să vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare;

(iii) obține explicații cu privire la decizia luată;

(iv) contesta respectiva decizie.

Pentru exercitarea drepturilor menționate anterior, vă puteți adresa către DONA cu o cerere în format electronic sau scrisă, care trebuie datată și semnată, adresată responsabilului cu protecția datelor, ale cărui date sunt precizate mai sus sau puteți completa formularul disponibil mai jos.

Dreptul de a depune plângere

în ceea ce privește modalitatea de prelucrarea a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal competentă;

– potrivit Legii 102/2005, în România, autoritatea competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– pentru mai multe informații în acest sens, puteți consulta site-ul autorității.

Modificări ale Informării

Prezenta Informare a fost revizuită la data de 24 septembrie 2020.

S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. și DONA MARKETING GRUP S.R.L. își rezervă dreptul de a revizui și actualiza oricând aceasta Informare, pentru a fi în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Având în vedere faptul că în cadrul procesului de recrutare dumneavoastră furnizați Grupului DONA date cu caracter personal, dorim să vă aducem la cunoștință următoarele informații:

1. DENUMIREA OPERATORULUI

Grupul DONA, cuprinzând societățile: (I) S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., (II) DONA Marketing Grup S.R.L. și (III) DONA. Logistică S.A.,

I. cu sediul social in Calea Șerban Vodă nr. 282 bloc 3 B, etaj P, (parter), ap. 36, sector 4, București, România, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5308/1992, CUI RO3596251, cont bancar nr. RO36BRDE441SV14981974410, deschis la BRD-BERCENI;

II. cu sediul social în Strada Preciziei, nr. 20, camera 1, etaj 2, Sector 6, Bucuresti, Romania, înregistrată la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/14531/2014, cod unic de identificare 33901012, cont bancar nr. RO73BRDE441SV2198711441, deschis la BRD;

III. cu sediul social în Str. Padurii, nr. 4, Chitila, jud. Ilfov, România, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/8095/2014, CUI 33358111, cont bancar nr. RO85 BRDE 441S A069 7559 4410, deschis la BRD – Agentia Berceni.

Prelucrează și validează datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de Operator, în sensul prevăzut de art. 4 pct. 7 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare „RGPD”), sens la care face trimitere și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului 2016/679.

În acest sens, menționăm că datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor în cadrul DONA sunt:
Adresa de e-mail: dpo@farmaciiledona.ro | Telefon: 0731 799 097 | Adresa: Str. Preciziei nr. 20, etaj 4, București.

2. DEFINIȚII

 • Datele cu caracter personal reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.
 • Persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • Pentru mai multe definiții, a se avea în vedere art. 4 din RGPD, precum și art. 2 din Legea 190/2018.

3. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

DONA prelucrează și validează datele dumneavoastră, în calitate de candidat (denumit în continuare și “Persoană vizată”), pentru posturile deschise în cadrul organizației Operatorului în condițiile descrise, după cum urmează:

 • date personale de contact: numele, prenumele, adresa de domiciliu, reședința, data nașterii, numărul de telefon și adresa de email, naționalitatea, cetățenia, cartea de identitate sau pașaportul, cum ar fi CNP, seria și numărul CI/Pașaportului, sau alte date de identificare, în măsura în care sunt incluse în CV-ul Persoanei Vizate și/sau în orice formulare de cerere;
 • date care permit verificarea condițiilor de eligibilitate și de selecție: acte de studii (ex: diplomă de bacalaureat, diplomă de licență, diplomă de master, doctorat, etc), atestate/certificate profesionale sau atestate emise de autoritățile de reglementare, specifice postului, vizele de ședere în țară, referințe, note de interviu, evidențe/rezultatele verificărilor anterioare angajării, informații incluse în CV-ul Persoanei Vizate și/sau în orice formulare de cerere;
 • date privind examinarea profesionala: referințe, evidențe/rezultate ale verificărilor Persoanei Vizate, experiența profesională;
 • date privind remunerația și taxele și impozitele legale: evidențe privind oferta de muncă, cum ar fi, dar nelimitându-se la: detalii privind salariul oferit, bonusuri, beneficii, date privind taxele și impozitele datorate de Persoana Vizată conform legislației fiscale aplicabile;
 • date privind sănătatea: informații despre condiția medicală a Persoanei Vizate, detalii privind eventuale dizabilități sau restricții de muncă;
 • date referitoare la disciplina Persoanei Vizate la locul de muncă: informații privind eventuale comportamente ale Persoanei Vizate și/sau proceduri disciplinare în care a fost implicată;
 • date colectate din supravegherea video și control acces a căilor de acces în spațiile Operatorului, din interior.

4. SURSA DATELOR

Precizăm că DONA poate colecta datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, fie prin intermediul CV-ului depus pe adresa de email sau la secțiunea ”Cariere” de pe site, fie prin solicitări/comunicări transmise, ori de pe site-uri de recrutare sau de la societăți de recrutare care au contract cu Operatorul în vederea prestării serviciilor de recrutare, de la furnizorii de servicii de formare profesională și alți furnizori de servicii implicați în executarea contractului individual de muncă/de administrare sau de mandat, de la asociații profesionale sau de la instituții ale statului care au ca domeniu de activitate ocuparea forței de muncă.

5. SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI TEMEIUL JURIDIC

5.1. Scop:

 • Efectuarea recrutării – atât pentru adoptarea deciziei finale ale Operatorului privind angajarea Persoanei Vizate, cât și pentru întocmirea documentației de angajare.

5.2. Temei juridic:

 • Consimțământul Persoanei Vizate – dacă a fost obținut de la dumneavoastră, în vederea păstrării datelor cu caracter personal pentru recrutări ulterioare.
 • Interesul legitim al DONA – care constă în realizarea procesului de selecție și recrutare a Persoanelor Vizate, în vederea angajării, analizarea condițiilor de angajare, programarea și desfășurarea interviului de angajare.
 • Îndeplinirea obligației legale a DONA – constând în examinarea prealabilă a dreptului/permisului de muncă în România al Persoanei Vizate și în realizarea raportărilor/comunicării cu autorități ori instituții cu atribuții de control/supraveghere/monitorizare ș.a.

6. DURATA PRELUCRĂRII

În ceea ce privește durata, păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atât timp cât este necesar îndeplinirii scopurilor enumerate anterior, precum și respectării duratelor prevăzute la nivel legislativ. Astfel:

 • Dacă se încheie contract de muncă – pe durata desfășurării procesului de recrutare, până la momentul angajării, dată după care datele necesare angajării vor fi păstrate în dosarul de personal al Persoanei Vizate și vor fi prelucrate în scopul executării contractului de muncă și păstrate în conformitate cu legislația aplicabilă pe durata respectivului contract, iar datele utilizate strict în scop de recrutare, precum CV-ul sau recomandările vor fi păstrate timp de 3 ani de la data depunerii;
 • Dacă nu se încheie contract de muncă și v-ați exprimat acordul în acest sens – pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării candidaturii.

7. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru început, precizăm faptul că datele prelucrate nu vor fi transferate în afara României.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite de DONA către următoarele categorii de destinatari: managementul companiei, responsabilul cu protecția datelor, departament resurse umane, autoritățile și instituțiile statului (precum ITM, autoritatea fiscală), dar și către dumneavoastră, la cerere.

8. DREPTURI

Potrivit dispozițiilor legale în materie, vă aducem la cunoștință faptul că beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul de informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal – puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către DONA, iar, în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La solicitarea dumneavoastră, DONA vă va furniza și o copie datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru orice alte copii solicitate, se poate percepe o taxă rezonabilă, bazată strict pe costurile administrative.
 • Dreptul la retragerea consimțământului – potrivit prevederilor legale menționate anterior, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal – puteți obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete.
 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal – în situațiile reglementate de art. 17 din RGPD, puteți obține ștergerea respectivelor date.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile reglementate în mod expres de art. 18 din RGPD, puteți obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Potrivit art. 4 pct. 3 din RGPD, restricționarea prelucrării semnifică faptul că DONA va marca datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date, decât cu consimțământul dumneavoastră, ori în alte cazuri expres prevăzute de lege.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – în ipotezele reglementate în mod expres de art. 20 din RGPD, puteți primi, într-un format structurat, datele pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui Operator.
 • Dreptul la opoziție – vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege. Dacă vă exercitați acest drept, DONA nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră ori în scop de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanță.
 • Dreptul de a depune plângere – în ceea ce privește modalitatea de prelucrarea a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal competentă. Potrivit Legii 102/2005, în România, autoritatea competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea celorlalte drepturi menționate anterior, vă puteți, însă, adresa către DONA cu o cerere scrisă, datată și semnată, adresată responsabilului cu protecția datelor, ale cărui date sunt precizate mai sus sau puteți completa formularul de mai jos. Cererea dumneavoastră va fi analizată și veți primi un răspuns în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării de către DONA. Dacă este necesar, vor fi solicitate datele de identificare ale solicitantului.

9. MODIFICĂRI ALE INFORMĂRII

Prezenta Informare a fost adăugată la data de 18 octombrie 2018.
Operatorul își rezervă dreptul de a revizui și actualiza oricând aceasta Informare, pentru a fi în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PACIENȚILOR PENTRU CARE SE ELIBEREAZĂ MEDICAMENTE ÎN REGIM DE URGENȚĂ

Stimate pacient,
Respectarea dreptului fundamental la prelucrarea datelor cu caracter personal presupune și o informare în mod corespunzător a persoanelor fizice în acest sens. Astfel că, prin prezenta Informare privind prelucrarea datelor („Informarea”) vă înștiințăm cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal.

1. Cine prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

Dacă solicitați eliberarea medicamentelor în regim de urgență, vă aducem la cunoștință că datele dumneavoastră vor fi prelucrate de către Operatorul de date S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., persoană juridică română, având sediul social în București, Calea Șerban Vodă 282, sector 4, iar adresa de corespondență în București, Calea Văcărești, nr. 391, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/5308/1982, având cod unic de înregistrare fiscală RO3596251 (în continuare, „DONA”).

2. Cui vă puteți adresa pentru aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Pentru orice întrebare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa responsabilului pentru protecția datelor (DPO), numit la nivelul întregului grup de societăți DONA. Acesta poate fi contactat la adresa de e-mail dpo@farmaciiledona.ro, la adresa Str. Preciziei nr. 20, etaj 4, departamentul de Securitatea Informației și Protecția Datelor, sector 6 București ori la numărul de telefon 0731799097.

3. Ce tip de date prelucrăm, în ce scop și cu ce temei juridic?

În scopul îndeplinirii obligațiilor legale de asistență farmaceutică în regim de urgență și în temeiul dispozițiilor legislative în materie de sănătate, DONA prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal: date de identificare (nume, prenume, sex, vârstă, domiciliu), date privind sănătatea ( starea de sănătate, tratament, medicație, documente medicale), semnătură, datele medicului care a eliberat scrisoarea medicală/biletul de ieșire din spital/rețeta expirată/orice alt document care conține medicația.

4. Cine are acces la datele dumneavoastră?

Pentru realizarea scopului privind rețeta medicală, Operatorul va putea transmite datele dumneavoastră cu caracter personal următorilor destinatari:
– celelalte societăți care fac parte din Grupul DONA (DONA Marketing Grup S.R.L. și DONA. Logistică S.R.L.);
– partenerii contractuali cu care colaborăm în vederea efectuării activităților menționate mai sus (ex: case județene de sănătate);
– societățile francizate care pot fi identificate la următorul link (a se adăuga link cu francizații);
– dumneavoastră, la cerere.

5. Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Vă aducem la cunoștință faptul că durata de stocare a datelor prelucrate în acest scop este cea prevăzută de dispozițiile legale în materie de sănătate.

6. Care sunt drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal?

Dreptul de informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal – puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către DONA, iar, în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La solicitarea dumneavoastră, DONA vă va furniza și o copie datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru orice alte copii solicitate, se poate percepe o taxă rezonabilă, bazată strict pe costurile administrative.

Dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

– puteți obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal

– în situațiile reglementate de art. 17 din RGPD, puteți obține ștergerea respectivelor date.

Dreptul la restricționarea prelucrării

– în situațiile reglementate în mod expres de art. 18 din RGPD, puteți obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Potrivit art. 4 pct. 3 din RGPD, restricționarea prelucrării semnifică faptul că DONA va marca datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date, decât cu consimțământul dumneavoastră, ori în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Dreptul la portabilitatea datelor

– în ipotezele reglementate în mod expres de art. 20 din RGPD, puteți primi, într-un format structurat, datele pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.

Dreptul la opoziție

– vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege. Dacă vă exercitați acest drept, DONA nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră ori în scop de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanță.

Dreptul de a depune plângere

– în ceea ce privește modalitatea de prelucrarea a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal competentă. Potrivit Legii 102/2005, în România, autoritatea competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea celorlalte drepturi menționate anterior, vă puteți, însă, adresa către DONA cu o cerere scrisă, datată și semnată, adresată responsabilului cu protecția datelor, ale cărui date sunt precizate mai sus sau puteți completa formularul de mai jos. Cererea dumneavoastră va fi analizată și veți primi un răspuns în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării de către DONA. Dacă este necesar, vor fi solicitate datele de identificare ale solicitantului.

Vă mulțumim pentru încredere,
S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A.

Prezenta politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de S.C. SIEPCOFAR S.A., operator de date cu caracter personal, având sediul social în Calea Șerban Vodă nr. 282 bloc 3 B, etaj P, (parter), ap. 36, sector 4, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/5308/1992, CUI RO3596251, cont bancar nr. RO36BRDE441SV14981974410, deschis la BRD-BERCENI (denumită în continuare „FarmaciileDONA.ro” ).

1. Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un Webserver unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

2. La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului si prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.
Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile FarmaciileDONA.ro pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor (spre exemplu, preferințele în materie de confidențialitate online, coșul de cumpărături sau publicitate relevantă).
De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înțelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web, permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând identificarea personală a utilizatorului.

3. Ce Cookie-uri folosim?

Cookie-uri-le pe care le folosim pot fi împărțite după cum urmează:

• În funcție de perioada de stocare a cookie-urilor folosim:
◦ Cookie-uri de sesiune: sunt fișiere temporare ce rămân pe terminalul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browser-ului web).
◦ Cookie-uri persistente: rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioadă determinată (care poate fi de minute, zile, sau chiar ani) sau până sunt șterse manual de utilizator.

• În funcție de operatorul de date care a instalat cookie-urile:
▪ Cookie-uri de terță parte: sunt cookie-urile care sunt instalate de operatorii de date care nu operează site-ul pe care utilizatorul îl accesează la momentul respectiv.
▪ Cookie-uri primare: sunt cookie-uri instalate de operatorul de date (sau de orice persoană împuternicită de acesta) care operează site-ul web accesat de către utilizator, astfel cum este indicat de adresa URL afișată în mod normal în bara de adrese a browser-ului.

Mai multe informații cu privire la tipul modulelor cookies utilizate de site-ul nostru puteți găsi în tabelul de mai jos:

Necesare:

Nume cookie

Scop

Durata

Titular

Informare terț

language

Salvează preferințele lingvistice ale utilizatorului.

Sesiune

Terț

chargeplatform.com

Statistică:

Nume cookie

Scop

Durata

Titular

Informare terț

_qca

Colectează date anonime privind vizitele utilizatorului pe site, cum ar fi numărul de vizite, durata medie a

timpului pe site și paginile care au fost încărcate cu scopul de a genera rapoarte pentru optimizarea conținutului site-ului web.

1 an

Terț

issuu.com

_ga

Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web.

2 ani

DONA

farmaciiledona.ro

_gat

Utilizat de Google Analytics pentru a reduce rata solicitărilor.

Sesiune

DONA

farmaciiledona.ro

_gid

Înregistrează un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul în care vizitatorul folosește site-ul web.

Sesiune

DONA

farmaciiledona.ro

Marketing:

Nume cookie

Scop

Durata

Titular

Informare terț

_stid

Înregistrează un ID unic care identifică dispozitivul utilizatorului pentru vizitele de întoarcere.

1 an

Terț

sharethis.com

_unam

Salvează navigarea utilizatorului pe site, inclusiv ce pagini au fost

vizualizate și cât timp browserul a fost utilizat pentru a vizualiza fiecare pagină.

9 luni

DONA

farmaciiledona.ro

296218660

Neclasificat

Sesiune

Terț

chargeads.com

356129860

Neclasificat

Sesiune

Terț

chargeads.com

356129912

Neclasificat

Sesiune

Terț

chargeads.com

cm

Neclasificat

2 ani

Terț

chargeads.com

mc

Colectează date despre vizitele utilizatorului pe site, cum ar fi ce pagini au fost încărcate. Data

înregistrată este utilizată pentru anunțurile direcționate.

13 luni

Terț

quantserve.com

tuuid

Neclasificat

2 ani

Terț

chargeads.com

tuuid_last_update

Neclasificat

2 ani

Terț

chargeads.com

ug

Neclasificat

2 ani

Terț

chargeads.com

VISITOR_INFO1_LIVE

Încearcă să evalueze lățimea de bandă a utilizatorilor pe paginile cu videoclipuri YouTube integrate.

179 zile

Terț

youtube.com

YSC

Înregistrează un cod unic pentru a păstra statisticile despre ce

videoclipuri YouTube au văzut utilizatorul.

Sesiune

Terț

youtube.com

PHPSESSID

Nu stochează informații personale. Stochează un mesaj simplu, atunci când este trimis un formular care poate fi afișat pe o altă pagină.

Cf7msm_check

Stochează informații referitoare la formularele interne folosite, pentru a personaliza serviciile de pe site.

Terț

Tipuri de module de cookies speciale:

Nume Cookie

Scop

Durata

Titular

Informare Terț

ads/ga-audiences

Utilizat de Google AdWords pentru a re-implica vizitatorii care sunt susceptibili de a converti către clienți pe baza comportamentului online al

vizitatorilor pe site-uri web.

Sesiune pixel

Tert

google.com

collect

Folosit pentru a trimite date către Google Analytics despre dispozitivul și comportamentul vizitatorului. Urmări vizitatorul pe dispozitive și canale de marketing.

Sesiune pixel

Tert

googleanalytics.com

GPS

Înregistrează un ID unic pe dispozitivele mobile pentru a permite urmărirea pe baza locației GPS geografice.

Sesiune

Tert

youtube.com

iutk

Recunoaște dispozitivul utilizatorului și documentele

Issuu citite.

10 ani

Tert

issuu.com

4. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele ți interesele dvs., evidențiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
• Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.
• Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor.
• Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
• Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
• Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.
• Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile in beneficiul user-ilor.

Pentru a putea îmbunătăţi și mai mult funcţionalităţile site-ului DONA este posibil să folosim instrumente / plug-in-uri (extensii) de la terţi precum Facebook, Flickr sau YouTube. Aceste extensii ar putea fi folosite, de exemplu, pentru a vă putea oferi conţinut suplimentar sau posibilitatea să împărtăşiţi conţinut de pe site-ul nostru pe reţelele de socializare.
Având în vedere că DONA nu poate nici controla diseminarea de cookie-uri de la terţi şi nici nu le poate bloca, vă rugăm să vizitaţi website-urile terţilor pentru a putea afla mai multe informaţii despre ce tip de cookie-uri stochează şi cum le puteţi şterge sau schimba din setări.
Pentru instrucțiuni dezactivare cookies, consultați site-ul de asistență al browser-ului dvs.

5. Securitate si probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile nu pot accesa informațiile stocate pe HDD-ul utilizatorului, nu conțin programe software sau viruși, fiind complet „pasive”.
Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.
Cu toate acestea, cookie-urile pot fi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/antispyware.
În general browser-ele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informații între browser și website, dacă un atacator sau o persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browser-ul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea WiFi nesecurizată).
Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browser-ului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browser-ele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei cele mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

6. Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile.
Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că navigați fără griji, însă cu ajutorul cookie-urilor:
• Particularizați-vă setările browser-ului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
• Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
• Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browser-ului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browser-ul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
• Instalați-vă și updatați-vă constant aplicații antispyware.
• Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilitățile browser-ului sau să descarce software periculos. Asigurați-vă că aveți browser-ul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browsere-lor.

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.
Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browser-ul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu ești înregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc, de regulă, în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browser-ului tău.

Pentru orice cerere, întrebare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa responsabilului pentru protecția datelor (DPO), numit la nivelul întregului grup de societăți DONA. Acesta poate fi contactat la adresa de e-mail dpo@farmaciiledona.ro, la adresa Str. Preciziei nr. 20, etaj 4, departamentul de Securitatea Informației și Protecția Datelor, sector 6 București ori la numărul de telefon 0731799097.

Potrivit dispozițiilor legale în materie, vă informăm că beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul de informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter personal – puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către DONA, iar, în caz afirmativ, puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La solicitarea dumneavoastră, DONA vă va furniza și o copie datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru orice alte copii solicitate, se poate percepe o taxă rezonabilă, bazată strict pe costurile administrative.
 • Dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal – puteți obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete.
 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal – în situațiile reglementate de art. 17 din RGPD, puteți obține ștergerea respectivelor date.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile reglementate în mod expres de art. 18 din RGPD, puteți obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Potrivit art. 4 pct. 3 din RGPD, restricționarea prelucrării semnifică faptul că DONA va marca datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date, decât cu consimțământul dumneavoastră, ori în alte cazuri expres prevăzute de lege.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – în ipotezele reglementate în mod expres de art. 20 din RGPD, puteți primi, într-un format structurat, datele pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
 • Dreptul la opoziție – vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege. Dacă vă exercitați acest drept, DONA nu va mai prelu cra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră ori în scop de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanță.
 • Dreptul de a depune plângere – în ceea ce privește modalitatea de prelucrarea a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal competentă. Potrivit Legii 102/2005, în România, autoritatea competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Pentru exercitarea celorlalte drepturi menționate anterior, vă puteți, însă, adresa către DONA fie cu o cerere către responsabilul cu protecția datelor, ale cărui date sunt precizate mai sus sau prin completarea formularului de mai jos. Cererea dumneavoastră va fi analizată și veți primi un răspuns în cel mult 30 de zile de la primirea solicitării de către DONA.”

  Trimitere cerere pentru exercitare drepturi conform reglementarilor GDPR  Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate sa fie utilizate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si prevederile legislatiei romane in materie.
  Sunt de acord sa fiu contactat/a pe adresa de e-mail precizata si pe telefonul precizat privind procesarea cererii mele.

  Aboneaza-te la Newsletter